6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 30 Yıl Üzeri Hizmet Sürelerine Emekli İkramiyesi Ödenmesine İlişkin Olarak Yapılan Düzenleme Hakkında  Açıklamalar

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesinin 07/01/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25/12/2014 tarihli ve Esas No: 2013/111, Karar No:2014/195 sayılı İptal Kararı sonrasında emekli olan devlet memurlarına, ikramiyeye esas hizmet sürelerinin her tam yılına süre sınırı olmaksızın emekli ikramiyesi ödenmektedir. v Anayasa Mahkemesinin söz konusu İptal Kararı, Kararın yürürlüğe girdiği 07/01/2015 tarihi öncesinde emekli olan veya vefat eden emekli ve hak sahipleri hakkında uygulanmamıştır.

Bu defa, 27/01/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı “TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen geçici 226 ncı maddeyle; 07/01/2015 tarihinden önce emekli olan ve emekli oldukları tarihteki hükme bağlı sınırlama nedeniyle 30 yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmeyenlerin 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmesine imkan tanınmıştır.

Bu kapsamda söz konusu Maddeye (5434 sayılı Kanunun geçici 226 ncı maddesi) ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Anayasa Mahkemesinin 07/01/2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İptal Kararı öncesinde emekli olan veya vefat eden, memur emeklilerinin kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri, 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlandırılacaklardır.

Ödenecek emekli ikramiyesi, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacaktır. Ancak, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamayacaktır.

Düzenleme kapsamında tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular esas alınarak ödenecektir.

1 yıllık başvuru süresi hak düşürücü süre olup, bu 1 yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacaktır. Bu nedenle, daha önce başvuru yapmış olan ilgililerin yeni bir başvuru yapmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.

7.500 Türk Lirası üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.

30 yıl üzeri hizmet süresi karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla açılmış ve devam eden (açılan dava nedeniyle henüz bir karar verilmemiş olan) davalarda, ilgililerden ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgililere gerekli ödeme yapılacaktır.  

Bu kapsamdaki (dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olanlar) emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecektir.  Davaları henüz sonuçlanmamış olanlar adına hesaplanacak emekli ikramiyesi ödemeleri de 7.500 Türk Liralık sınır esas alınarak ödenecektir.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalar Mahkemelerce, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır.  Yargılama giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecektir.  Sosyal Güvenlik Kurumunca ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçmiş sayılacaktır.

Bu kapsamda, emeklilik sonrası hayatını kaybeden emekliler adına yapılacak başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi tutarları kanuni varislerine, görevleri sırasında hayatını kaybeden memurlar adına tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi ise önceden olduğu gibi ölüm tarihinde aylığa müstahak olan dul ve yetimlerine veya aylığa müstahak dul yetimi bulunmayanların yine kanuni varislerine yapılacaktır.

Diğer taraftan, ilgili mevzuat dikkate alındığında emekli ikramiyesine esas hizmet sürelerine; · Özel sektörde geçen SSK (4/1-a) hizmetleri,  Bağ-Kur (4/1-b) hizmetleri, · 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetler, · 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37 inci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında hak kazanılan itibari hizmet süreleri, Resmi sektörde geçen ve kıdem tazminatı yada iş sonu tazminatı ödenmiş süreler veya kıdem tazminatına yada iş sonu tazminatına hak kazanmayacak şekilde sona eren SSK (4/1-a) hizmetleri, · Yurtdışı hizmetler (2147 ve 3201 sayılı Kanunlar kapsamında borçlanılan hizmetler dahil), gibi süreler (ikramiyeye konu olmayan süreler) madde kapsamında yapılacak emekli ikramiyesi ödemelerinin hesabına dahil edilmeyecektir.

Ayrıca, düzenleme kapsamında, emekli aylık ve emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan ve aylık bağlandığı tarih itibariyle müstahak olunan bazı ek gösterge grupları için; 1 inci derece 4 üncü kademe göstergesi esas alınarak ilgili dönemdeki katsayılar itibariyle 01.01.1995 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadarki dönemde 1 tam hizmet yılı karşılığında ödenebilecek azami emekli ikramiyesi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Önemle Duyurulur Emekli Olunan Tarihteki Ek Göstergeler Ve Katsayılar İtibariyle Bir (1) Tam Hizmet Yılı Karşılığında Ödenebilecek Azami Emekli İkramiyesi Tutarları 

 (01.01.1995- 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI) Emekli Olunan Tarih ve Ek Gösterge Ek Göstergesi Olmayanlar 2200 3000 3600 4800 5800 6400 7600 01.01.1995 7,61 10,11 11,03 11,71 13,08 14,22 14,90 16,27 01.04.1995 8,22 10,91 11,90 12,63 14,10 15,33 16,06 17,53 15.04.1995 9,97 12,66 13,64 14,38 15,85 17,07 17,81 19,28 15.11.1995 17,75 21,48 22,84 23,85 25,89 27,58 28,6 30,63 01.01.1996 17,75 23,73 25,09 26,10 28,14 29,83 32,46 34,96 01.07.1996 27,09 36,10 38,14 39,67 42,73 45,28 49,23 52,29 15.01.1997 35,27 46,97 49,62 57,91 61,89 65,20 71,92 75,89 01.07.1997 48,10 63,90 67,48 78,67 84,04 88,51 97,57 102,94 01.01.1998 63,62 85,82 90,48 110,56 117,54 123,36 140,68 147,66 01.07.1998 77,36 104,18 109,803 134,06 142,49 149,52 170,44 178,87 01.10.1998 85,62 115,18 121,381 148,12 157,42 165,17 188,23 197,52 01.01.1999 111,79 152,68 160,66 204,55 216,52 226,49 270,38 282,35 01.07.1999 135,20 184,40 194,00 246,80 261,20 273,20 326,00 340,40 01.01.2000 168,60 238,34 249,39 336,39 379,20 393,01 440,66 483,47 15.06.2000 174,75 247,01 258,46 348,61 392,98 407,29 456,66 501,02 01.07.2000 192,81 272,40 285,00 384,29 433,15 448,91 503,28 552,14 15.12.2000 203,06 286,79 300,06 404,51 455,91 472,49 529,69 581,09 01.01.2001 223,39 315,50 330,10 445,00 501,55 519,79 582,72 639,26 15.04.2001 229,16 323,60 338,56 456,37 514,34 533,04 597,55 655,52 15.05.2001 252,78 356,81 373,29 503,07 566,93 587,53 658,60 722,46 15.06.2001 265,82 375,15 392,47 528,87 595,98 617,63 392,33 759,44 01.01.2002 373,44 526,46 550,70 741,59 835,52 865,82 970,35 1.064,28 15.05.2002 382,95 539,80 564,65 760,33 856,61 887,67 994,83 1.091,12 01.07.2002 402,67 567,55 593,67 799,37 900,58 933,23 1.045,88 1.147,09 01.10.2002 502,67 667,55 693,67 899,37 1.000,58 1.033,23 1.145,88 1.247,09 01.01.2003 528,19 701,41 728,85 944,94 1.051,27 1.085,57 1.203,90 1.310,23 01.07.2003 594,19 767,41 794,85 1.010,94 1.117,27 1.151,57 1.269,90 1.376,23 01.01.2004 640,49 824,41 853,54 1.082,99 1.195,89 1.232,31 1.357,96 1.470,86 01.07.2004 678,99 873,97 904,86 1.148,10 1.267,79 1.306,40 1.439,61 1.559,30 01.01.2005 718,58 921,09 953,17 1.205,80 1.330,11 1.370,21 1.508,55 1.632,86 01.07.2005 762,03 972,11 1.005,39 1.267,47 1.396,43 1.438,03 1.581,55 1.710,51 01.01.2006 781,14 996,52 1.030,64 1.299,34 1.431,55 1.474,20 1.621,35 1.753,56 01.07.2006 819,35 1.045,31 1.081,11 1.363,00 1.501,71 1.546,46 1.700,83 1.839,54 01.01.2007 870,63 1.107,91 1.145,50 1.441,50 1.587,15 1.634,14 1.796,24 1.941,89 01.07.2007 908,47 1.152,64 1.191,32 1.495,92 1.645,81 1.694,16 1.860,97 2.010,85 01.01.2008 939,85 1.189,75 1.229,34 1.541,10 1.694,51 1.744,00 1.914,72 2.068,13 01.07.2008 979,60 1.239,41 1.280,57 1.604,69 1.764,18 1.815,63 1.993,12 2.152,61 01.01.2009 1.018,73 1.288,93 1.331,73 1.668,81 1.834,68 1.888,19 2.072,78 2.238,64 01.07.2009 1.067,82 1.350,21 1.394,95 1.747,24 1.920,60 1.976,52 2.169,44 2.342,79 01.01.2010 1.095,75 1.385,54 1.431,44 1.792,95 1.970,84 2.028,23 2.226,20 2.404,08 01.07.2010 1.137,88 1.438,08 1.485,63 1.860,14 2.044,42 2.103,86 2.308,95 2.493,23 01.01.2011 1.185,89 1.498,76 1.548,32 1,938,77 2.130,69 2.192,65 2.406,39 2.598,44 01.07.2011 1.236,38 1.561,90 1.613,47 2.019,57 2.219,39 2.283,85 2.506,24 2.706,07 01.01.2012 1.320,29 1.667,91 1.722,98 2.156,64 2.370,03 2.438,86 2.676,34 2.889,73 01.07.2012 1.373,12 1.734,64 1.791,91 2.242,92 2.464,85 2.536,44 2.783,42 3.005,35 01.01.2013 1.416,23 1.789,11 1.848,18 2.313,35 2.542,25 2.616,09 2.870,82 3.099,72 01.07.2013 1.472,89 1.860,68 1.922,12 2.405,90 2.643,95 2.720,74 2.985,67 3.223,72 01.01.2014 1.651,86 2.040,70 2.102,30 2.587,39 2.826,08 2.903,08 3.168,72 3.407,42

Emeklilik tarihi esas alınarak yapılan hesaplamada, (1) tam hizmet yılı için ödenmesi gereken ikramiye tutarı, 50 TL ve altında olanlar için hesaplama 50 TL esas alınarak yapılacaktır. 1 Tam yıl karşılığı yapılacak ödeme 100 TL’den az olamayacaktır.